Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

BackToComfort

 

 • 1

(Preambuła)

 

 

 • Niniejszy Regulamin został opracowany w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa i określa warunki korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego BackToComfort. 
 • Korzystanie ze sklepu internetowego BackToComfort odbywa się poprzez założenie konta Użytkownika lub poprzez wybór opcji Gość. 
 • Dokonywanie zakupów w sklepie internetowym BackToComfort następuje po zapoznaniu się z  postanowieniami niniejszego Regulaminu i na warunkach w nim określonych. Klient zobowiązany jest ściśle przestrzegać postanowień Regulaminu, co nie zwalnia go od obowiązku przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
 • Nazwa portalu, znak firmowy oraz wyróżniający znak graficzny, a także wygląd graficzny portalu, jego poszczególne elementy w postaci oprogramowania oraz koncepcja podlegają ochronie prawnej przewidzianej w odrębnych ustawach. 
 • Właścicielem sklepu internetowego BackToComfort jest SYMBIOSIS sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-612), ul. Rubież 56 bud. H, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda Wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS 0000355862,  NIP: 7811847722, REGON 301343170. 

 

 

 • 2

(Definicje)

 

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy należy, jeżeli Regulamin nie stanowi inaczej, rozumieć w następujący sposób:

 

 

 • „REGULAMIN” - niniejszy dokument wraz z załącznikami, stanowiącymi jego integralną część, określający w szczególności: warunki korzystania ze sklepu internetowego BackToComfort i związane z powyższym prawa i obowiązki właściciela portalu BackToComfort oraz Klientów, a nadto  zasady ochrony danych osobowych  Klientów. 
 • „SYMBIOSIS” – SYMBIOSIS sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-612), ul. Rubież 46 bud. H, KRS 0000355862,  NIP: 7811847722, REGON 301343170– właściciel portalu.
 • „SKLEP” -  sklep internetowy BackToComfort dostępny w przestrzeni wirtualnej, pod adresem domeny: http:/backtocomfort.pl oraz www.backtocomfort.pl .
 • „KLIENT” – osoba fizyczna dokonująca zakupów w sklepie internetowym BackToComfort jako zarejestrowany Użytkownik albo jako Gość.    
 • „UŻYTKOWNIK” – osoba fizyczna, która poprzez założenie konta, akceptację Regulaminu i dokonanie rejestracji uzyskuje dostęp do dodatkowych opcji w zakresie korzystania ze Sklepu prowadzonego przez SYMBIOSIS. Przez Użytkownika należy rozumieć również osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, a której przepis szczególny przyznaje zdolność prawną, które na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie są uprawnione do korzystania ze Sklepu.  
 • „GOŚĆ” – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, a której przepis szczególny przyznaje zdolność prawną, uprawniona do korzystania ze sklepu BackToComfort na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, bez konieczności przeprowadzania procedury rejestracji. 
 • „KONTO” - usługa świadczona drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika przez SYMBIOSIS, polegająca na udostępnianiu pod unikalną nazwą (login) zbioru zasobów Sklepu, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepu, zabezpieczone unikalnym hasłem.
 • „REJESTRACJA” –  procedura zakładania Konta Użytkownika. 

 

 

 • 3

(Podstawowe zasady korzystania ze Sklepu)

 1. Warunkiem korzystania ze sklepu internetowego BackToComfort jest dysponowanie przez Użytkownika/ podmiotom dokonującym zakupów w opcji Gość stosownych urządzeń zapewniających mu dostęp do sieci Internet, poczty elektronicznej oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW. Przeglądarki internetowe Użytkownika/ podmiotów dokonujących zakupów w opcji Gość winny posiadać włączoną opcję obsługi plików tekstowych „cookies” oraz javascript.
 2. Klient korzystając ze sklepu internetowego BackToComfort jest zobowiązany do: 

 

 • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie sklepu internetowego BackToComfort (w szczególności poprzez używanie wirusów, botów, robaków oraz innych kodów komputerowych, aplikacji, programów zakłócających prawidłowe funkcjonowanie Sklepu) oraz do powstrzymania się od korzystania ze sklepu internetowego BackToComfort oraz Usług oferowanych w ramach sklepu internetowego BackToComfort w sposób uciążliwy lub utrudniający korzystanie z portalu dla innych Klientów, w szczególności działań polegających w szczególności na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników; 
 • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Klientach, bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu; 
 • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań na szkodę SYMBIOSIS, innych  Klientów sklepu internetowego BackToComfort i innych podmiotów; 
 • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które propagują poglądy lub symbole organizacji, które w Rzeczpospolitej Polskiej są uznane za nielegalne; 
 • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które służą do podstępnego, lub z wykorzystaniem błędu, uzyskiwania od innych Klientów haseł i danych identyfikacyjnych, w szczególności w celu późniejszego komercyjnego ich wykorzystania lub w jakichkolwiek innych celach niezgodnych z prawem. 

 

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy  w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. 

 

 • 4

(Konto Użytkownika/ opcja Gość) 

 

  1. Użytkownikiem sklepu internetowego BackToComfort może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego. 
  2. Użytkownikiem sklepu internetowego BackToComfort może być na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a której to przepis szczególny ustawy przyznaje zdolność prawną. 
  3. Utworzenie Konta Użytkownika sklepu internetowego BackToComfort jest dobrowolne i bezpłatne. 
  4. Utworzenie Konta Użytkownika wymaga uprzedniego zarejestrowania i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu. 
  5. Rejestracja dokonywana jest przez Użytkownika poprzez podanie w formularzu dostępnym po adresem http://backtocomfort.pl/pl/reg danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, nr telefonu kontaktowego oraz adresu zamieszkania pod który mają być wysłane zamówione produkty. 
  6. W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym przepis ustawy przypisuje zdolność prawną, w formularzu rejestracyjnym podaje się nazwę podmiotu wraz z określeniem jej formy prawnej, adres i siedzibę, numer we właściwym rejestrze wraz z dokładnym oznaczeniem organu rejestrowego, adres e-mail, wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu. 
  7. Dane o których mowa w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu winny być zgodne z prawdą. SYMBIOSIS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wywołane podaniem przez któregokolwiek Użytkownika nieprawdziwych danych w formularzu rejestracyjnym. Podanie nieprawdziwych danych stanowi podstawę do usunięcia przez administratora Sklepu konta Użytkownika.
  8. Wyrażenie akceptacji przez Użytkownika na brzmienie niniejszego Regulaminu oznacza złożenie przez niego oświadczenia woli o:
   1. zapoznaniu się z postanowieniami Regulaminu i akceptacji wszystkich jego zapisów; 

 

 • dobrowolnym przystąpieniu do korzystania ze sklepu internetowego BackToComfort; 
 • prawdziwości Danych Osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz o ich zgodności z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jak również o nie naruszaniu przez nie praw osób trzecich; 
 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym przez SYMBIOSIS, przekazanych pierwotnie w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienionych w trakcie korzystania ze sklepu internetowego BackToComfort, w celu prawidłowego realizowania zobowiązań SYMBIOSIS wobec Klientów określonych w niniejszym Regulaminie, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Sklepu; 
 • a także informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu sklepu internetowego BackToComfort. 

 

 1. Podmioty zamierzające skorzystać ze sklepu internetowego BackToComfort z opcji Gość podają dane takie jak: imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, nr telefonu kontaktowego oraz adresu zamieszkania pod który mają być wysłane zamówione produkty, jak również składają oświadczenie o akceptacji niniejszego Regulaminu. Postanowienia ust. 7 stosuje się odpowiednio. 

 

 

 • 5

(Zamówienia) 

 1. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.backtocomfort.pl 
 2. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania. 
 3. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. 
 4. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać: 
 1. wyboru zamawianych produktów,
 2. wyboru sposobu dostawy, spośród dostępnych oraz adresu dostawy i opcjonalnie danych niezbędnych do wystawienia faktury
 3. wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w Sklepie.
 1. Informacja udzielona przez SYMBIOSIS o przyjęciu zamówienia do realizacji po potwierdzeniu przez Klienta wszystkich istotnych elementów zamówienia wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną na adres Klienta wskazany w formularzu, jest jednoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży wiążącej obie strony transakcji. 
 2. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie SYMBIOSIS informuje niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 2 dni roboczych Klienta o możliwym terminie realizacji. SYMBIOSIS oświadcza, iż w przypadku gdy niedostępność wybranego przez Klienta produktu w stanach magazynowych miała by trwać dłużej niż 7 dni roboczych liczonych od daty przyjęcia zamówienia do realizacji, to niezwłocznie jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy zawiadamia Klienta o zaistniałej sytuacji i zwraca kwotę dotychczas uiszczoną tytułem ceny gotówką, przekazem pocztowym lub na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. 
 3. Zamówienia realizowane są terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku dostaw do krajów europejskim, przed dokonaniem zamówienia zaleca się kontakt z SYMBIOSIS celem uzgodnienia wysokości kosztów przesyłki. 
 4. SYMBIOSIS zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w przypadku podania przez Klienta niepełnych danych teleadresowych uniemożliwiających wykonanie dostawy zamówionych produktów lub podania nieprawdziwych danych, do czasu usunięcia przez Klienta braków w tym zakresie.
 5. Zamówienia co do których płatność nie nastąpi w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia ulegają anulowaniu po upływie tego terminu. 
 • 6

(Dostawa)

 

 

 • Produkty zamówione w sklepie internetowym BackToComfort dostarczane są za pośrednictwem przewoźnika DHL oraz InPost . 
 • Dostawy zakupionych w sklepie produktów są realizowane w ciągu 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia realizacji zamówienia, przy czym w przypadku płatności dokonywanej przez Klienta w formie przelewu wysłanie produktów następuje po otrzymaniu środków pieniężnych. 
 • Razem z zakupionym produktem SYMBIOSIS przesyła paragon fiskalny albo fakturę VAT, przy czym przesłanie paragonu fiskalnego lub faktury VAT możne nastąpić drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany w zamówieniu. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić fakt w celu uzupełnienia braków.
 • SYMBIOSIS mając na uwadze możliwość wystąpienia ewentualnych roszczeń względem przewoźnika w przypadku uszkodzenia przesyłki w trakcie transportu zaleca sprawdzenie stanu opakowania przesyłki i jej zawartości. W przypadku stwierdzenia przez Klienta ubytków lub uszkodzeń SYMBIOSIS zaleca spisanie stosownego protokołu z przewoźnikiem, zawierającego opis uszkodzeń przesyłki lub innych czynników mogących mieć wpływ na jakość zamówionego produktu. 

  • 7

(Ceny/metody płatności)

  1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.backtocomfort.pl są wyrażone w polskich złotych (PLN) brutto (z uwzględnieniem podatku VAT). 
  2. Dostępne są następujące formy płatności:
 • Przelewy24
 • BLIK
 • Karty płatnicze
 • Przelew tradycyjny

 

 • Podmiotem świadczącym obsługę płatności „przelew natychmiastowy”, „BLIK” i „karty płatnicze” jest AutoPay S.A.
 • W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

 

 • 8

(Odstąpienie od umowy)

 

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. 
 2. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów, którego przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 3. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Klient może skorzystać z formularza odstąpienia zawartego w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu i wysłać wypełniony formularz bądź tez oświadczenie o odstąpieniu na adres SYMBIOSIS lub drogą elektroniczną na adres e mail: zamówienia@backtocomfort.pl . W przypadku oświadczeń o odstąpieniu od umowy przesyłanych droga elektroniczną SYMBIOSIS niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
 4. Do zachowania terminu o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wystarcza wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
 5. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy jest on obowiązany do zwrotu zamówionych produktów w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił on od umowy, o ile jest to możliwe w oryginalnym opakowaniu bądź w opakowaniu zastępczym gwarantującym należytą ochronę na czas transportu, z zastrzeżeniem wynikającym z ust. 2 niniejszego paragrafu. Produkty powinny być zwrócone czyste, bez widocznych śladów używania, w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Klient powinien postępować z produktem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Zwracany towar należy odesłać o ile jest to możliwe razem z paragonem fiskalnym lub fakturą. W przypadku ich braku SYMBIOSIS rozpatruje żądanie Klienta, o ile zostanie potwierdzona sprzedaż zwracanego towaru u SYMBIOSIS. 
 7. SYMBIOSIS dokonuje zwrotu ceny oraz kosztów doręczenia zamówionych produktów odpowiadających kosztom najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia produktów do Konsumenta oferowanego przez SYMBIOSIS. Zwrot środków pieniężnych uiszczonych tytułem ceny następuje niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w ciągu 14 dni, w taki sam sposób jak dokonał tego Klient, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu kosztów. 
 8. Koszty odesłania zwracanych produktów w związku z odstąpieniem od umowy ponosi Klient. 
 9. SYMBIOSIS może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy SYMBIOSIS zaleca uprzedni kontakt telefoniczny lub mailowy na adres zamówienia@btc.pl elem uzyskania wyczerpujących informacji odnośnie procedury zwrotu produktu/-ów.  • 9

(Procedura reklamacyjna)

 

 

 • Produkty oferowane przez SYMBIOSIS w sklepie BackToComfort są nowe i bez wad. 
 • W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
 • Reklamację można złożyć elektronicznie na adres zamówienia@backtocomfort.pl albo drogą listowną na adres SYMBIOSIS z dokładnym opisem wady produktu oraz dane Klienta do kontaktu oraz wskazaniem wyboru uprawnienia o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.  
 • Wraz z zgłoszeniem reklamacyjnym należy odesłać produkt, o ile jest to możliwe w oryginalnym opakowaniu bądź w opakowaniu zastępczym gwarantującym należytą ochronę na czas transportu. Do produktu należy dołączyć paragon fiskalny lub fakturę. W przypadku ich braku SYMBIOSIS będzie rozpatrywać żądanie Klienta, o ile zostanie potwierdzona sprzedaż produktu w firmie SYMBIOSIS. 
 • Zgłoszenie wady produktu jest rozpatrywane przez SYMBIOSIS niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z wadliwym produktem SYMBIOSIS udziela informacji czy reklamację uznaje oraz o dalszym postępowaniu. W przypadku odmowy uznania reklamacji SYMBIOSIS odsyła Klientowi produkty, których dotyczy zgłoszenie reklamacyjne wraz z stanowiskiem co do niezasadności zgłoszenia reklamacyjnego. 
 • W przypadku odstąpienia od umowy i zgłoszenia żądania zwrotu kwoty uiszczonej tytułem ceny albo zgłoszenia żądania obniżenia ceny, wypłata środków pieniężnych na rzecz Klienta następuje w terminie 14 dni, w taki sam sposób w jaki płatności dokonał tego Klient, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu kosztów. 
 • Produkt przyjęty w ramach procedury reklamacji zostaje wymieniony na identyczny lub inny uzgodniony z Klientem. W takim przypadku sklep SYMBIOSIS ponosi koszt ponownej wysyłki niewadliwego produktu do Klienta.
 • Klient będący konsumentem w zakresie pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów związanych z procedurą reklamacyjną oraz dochodzonymi roszczeniami może:

 

  1. Złożyć wniosek o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823) do właściwego miejscowo Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej 
  2. Złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej
  3. Zwrócić się do właściwego miejscowo i rzeczowo Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów, 

Przy czym przeprowadzenie w/w postępowań wymaga zgody obu stron.  
 • 10

(Ochrona prywatności)

Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów określa Polityka Prywatności.

 

 

 • 11 

(Własność intelektualna)

 

 • Zawartość Sklepu (w szczególności nazwy, opisy oraz fotografie produktów) są przedmiotem praw własności intelektualnej (w szczególności praw ochronnych na znaki towarowe oraz majątkowych praw autorskich) SYMBIOSIS lub osób trzecich.
 • Zakazane jest kopiowanie zawartości Sklepu w jakiejkolwiek części bez zgody Sprzedającego.

 

 

 • 12

(Postanowienia końcowe)

 

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem  20 grudnia 2022 roku i jest zamieszczony w sklepie internetowym pod adresem www.backtocomfort.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony. 
 2. SYMBIOSIS uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia: 
 1. okoliczności siły wyższej, 
 2. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość, 
 3. zmiany oferty Sklepu dotyczącej usług lub zmiany oferty produktów przeznaczonych do sprzedaży zamieszczanej na stronie Sklepu, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do oferty. 
 1. SYMBIOSIS zawiadamia o zmianie treści Regulaminu poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.backtocomfort.pl oraz poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym. W przypadku zmiany postanowień Regulaminu Klient jest uprawniony do wypowiedzenia zawartej już umowy z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dniowego terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmian stosuje się Regulamin w dotychczasowym brzmieniu. 
 2. Ewentualne spory pomiędzy Klientem, a SYMBIOSIS zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Załącznik 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 1. Adresat 

…………………………………………………………………………………………………………………..

[w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

 

 1. Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. Adres konsumenta(-ów)

…………………………………………………………………………………………………………………..….………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. Data

…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia odbioru produktów. 
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.