Regulamin sklepu

§1 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy dokument określa warunki zawierania umów sprzedaży w serwisie dostępnym pod adresem https://backtocomfort.pl/, prowadzonym przez Fractal Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-833), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5272960840, KRS: 0000905800, prowadzoną pod adresem: ul. Sienna 72 lok. 8, 00-833 Warszawa
 2. Użyte w dalszej części niniejszego dokumentu pojęcia, należy rozumieć w następujący sposób:
  1. Kupujący – osoba korzystająca z Serwisu, w tym zawierająca za jego pośrednictwem umowę sprzedaży Towaru,
  2. Sprzedający – Fractal Solutions sp. z o.o.,
  3. Regulamin – niniejszy dokument,
  4. Sklep – strona internetowa zarządzana przez Sprzedającego, dostępna pod adresem https://backtocomfort.pl/,
  5. Strony – Kupujący oraz Sprzedający; jeżeli pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej – oznacza Kupującego lub Sprzedającego,
  6. Towar – przedmiot umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu, pomiędzy Sprzedającym a Kupującym
  7. Konto – usługa świadczona drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedającego, polegająca na udostępnianiu pod unikalną nazwą (login) zbioru zasobów Sklepu, w którym gromadzone są dane Kupującego oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepu, zabezpieczone unikalnym hasłem.
 3. Kupujący ma możliwość kontaktu ze Sprzedającym za pośrednictwem następujących danych kontaktowych:
  adres e-mail: zamowienia@btc.pl
  adres korespondencyjny: ul. Suflerska 6, 04-471 Warszawa, Polska
 4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.
 5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 6. Osoba obsługująca stronę Sklepu lub składająca zamówienie w Sklepie musi mieć ukończone 16 lat.7. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2 Wymagania techniczne i bezpieczeństwo

 1. Korzystanie ze Sklepu wymaga posiadania urządzenia komputerowego (np. komputera stacjonarnego, smartfona, laptopa lub tabletu) z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową z włączoną obsługą plików cookies oraz javascript.
 2. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się ze specyficznymi zagrożeniami, takimi jak:
  1. próby nielegalnego pozyskania danych Kupującego lub wyłudzenia od niego pieniędzy poprzez podszywanie się pod Sprzedającego,
  2. nieautoryzowane przechwytywanie komunikacji pomiędzy Kupującym a Sprzedającym,
  3. nieautoryzowany dostęp do Konta przez osobę trzecią i uzyskanie nieuprawnionego dostępu do jego zawartości.
 3. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia zdarzeń, o których mowa w ust. 2 lub możliwie zneutralizować skutki ich wystąpienia, Sprzedający stosuje szereg zabezpieczeń, a w szczególności certyfikat SSL, który zapewnia szyfrowanie komunikacji pomiędzy Kupującym a Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu, a także umożliwia Klientowi weryfikację tożsamości Operatora.
 4. uważnie weryfikować, czy na pewno znajdują się one w Sklepie (weryfikując adres wpisany w przeglądarce pod kątem literówek oraz zwracając uwagę na zielony symbol kłódki w pasku adresu strony), a nie na stronie będącej ich imitacją,
 5. korzystać wyłącznie ze sprzętu komputerowego zabezpieczonego programem antywirusowym oraz tzw. firewallem,
  Aby zwiększyć swój poziom bezpieczeństwa Kupujący powinien w szczególności:
 6. Zabrania się Użytkownikom korzystania z jednego Konta przez więcej niż jedną osobę. Klient zobowiązany jest przedsięwziąć odpowiednie środki, aby zapobiec takim naruszeniom powyższego zakazu przez podległych mu Użytkowników.
 7. Kupującemu zabrania się dostarczania do Sklepu treści o charakterze bezprawnym oraz dokonywania działań prowadzących do zakłócenia funkcjonowania Serwisu oraz Aplikacji.

§3 Konto

 1. Zawieranie umów sprzedaży przez Kupującego ze Sprzedającym, możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem Konta.
 2. Konto mogą posiadać wyłącznie dokonywać wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą – osoby fizyczne, osoby prawne i inne podobne podmioty, mające zdolność prawną, dla których umowa sprzedaży ma charakter zawodowy, tj. w szczególności, gdy nabywają Towar w celu dalszej odsprzedaży.
 3. Osoba fizyczna, która reprezentuje Kupującego przy zawieraniu umowy ze Sprzedającym, zobowiązana jest legitymować się stosownym upoważnieniem do zaciągania zobowiązań w imieniu Kupującego wynikającym z ustawy bądź udzielonym przez uprawniony organ Kupującego.
 4. Założenie Konta wymaga podania prawdziwych danych osobowych.
 5. Konto wymaga dokonania aktywacji przez Sprzedającego. Sprzedający przed aktywacją Konta, ma prawo zażądać od Kupującego przedłożenia dokumentów wykazujących spełnienie kryteriów umożliwiających założenie Konta
 6. Sprzedający ma prawo rozwiązać umowę o prowadzenie Konta ze skutkiem natychmiastowym, a tym samym pozbawić prawa do zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu w przypadku:
  1. istotnego naruszenia Regulaminu,
  2. innego niż istotne naruszenie Regulaminu, jeżeli takie lub podobnego rodzaju naruszenie nastąpiło powtórnie, po upomnieniu Kupującego przez Sprzedającego.

§4 Proces zawarcia umowy sprzedaży

 1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem.
 3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 5. Po upływie 14 dni od dnia złożenia zamówienia i braku płatność za zakupiony towar, zamówienie zostaje anulowane.
 6. Kupujący, który zawarł umowę za pośrednictwem Internetu ma prawo odstąpić od niej w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Termin ten liczy się od momentu otrzymania towaru przez konsumenta (dzień doręczenia). Koszt zwrotu towaru w tym przypadku pokrywa Kupujący.

§6 Płatności

 1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.
 2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
 3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
 4. Dostępne są następujące formy płatności:
  1. Przelewy24
  2. BLIK
  3. Karty płatnicze
  4. Przelew tradycyjny
 5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności „przelew natychmiastowy”, „BLIK” i „karty płatnicze” jest Blue Media S.A.
 6. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§7 Dostawa

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych: Poczty Polskiej, InPost, DPD w czasie maksymalnie siedmiu dni roboczych. Okres siedmiu dni roboczych nie obejmuje czasu dostawy przez firmę wysyłkową.
 2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej lub szybkim przelewem, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
 3. W przypadku płatności w inny sposób niż kartą płatniczą lub szybkim przelewem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

§8 Rękojmia

 1. Sprzedający udziela Kupującemu rękojmi na okres dwóch lat od dnia wydania Towaru Kupującemu lub osobie trzeciej przez niego wyznaczonej. Termin uważa się za zachowany, jeżeli Kupujący zawiadomił Sprzedającego o wadzie przed jego upływem.
 2. Kupujący zobowiązany jest do:
  1. w przypadku uszkodzeń Towaru lub jego opakowania widocznych z zewnątrz, bez konieczności dokonywania oględzin – do spisania przy osobie dostarczającej Towar protokołu reklamacyjnego, wykonania dokumentacji fotograficznej oraz niezwłocznego zawiadomienia Sprzedającego,
  2. dokonania szczegółowych oględzin Towaru w terminie 7 dni od daty jego odbioru i do zawiadomienia w tym czasie o dostrzeżonych wadach wraz z dostarczeniem dokumentacji fotograficznej

pod rygorem wygaśnięcia odpowiedzialności z tytułu wad Towaru, wykrywalnych w sposób opisany powyżej.

 1. Kupujący ma obowiązek zawiadomienia Sprzedającego o wadzie fizycznej Towaru w terminie siedmiu dni od jej wykrycia, pod rygorem wygaśnięcia rękojmi. Warunkiem skuteczności zawiadomienia jest wskazanie rodzaju wady i dołączenie jej dokumentacji, w szczególności fotograficznej.
 2. Sprzedający zobowiązany jest do ustosunkowania się do zgłoszenia Kupującego w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia. Jeśli Sprzedający przed upływem tego terminu uzna, że do rozpatrzenia reklamacji konieczne są oględziny Towaru, wedle swojego wyboru dokona oględzin na miejscu lub zażąda jego dostarczenia do Sprzedającego na koszt Kupującego, z zastrzeżeniem ust. 5. Termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia przedłuża się o czas transportu Towaru do Sprzedającego.
 3. W przypadku, gdyby żądania Kupującego okazały się niezasadne, Sprzedający wedle wyboru Kupującego, dokonuje na koszt Kupującego odesłania Towaru lub jego utylizacji. W przypadku, gdyby żądania Kupującego okazały się zasadne, Sprzedający zwraca mu poniesione uzasadnione koszty transportu Towaru do Sprzedającego.
  1. W przypadku, gdy wykrycie wady wystąpiło na skutek zgłoszenia przez dalszego nabywcę działań niepożądanych i ciężkich działań niepożądanych związanych z użyciem Towaru, Kupujący zobowiązany jest o tym fakcie powiadomić Sprzedawcę w terminie 3 dni oraz wycofać ze sprzedaży posiadaną daną partię Towaru. W przypadku potwierdzenia istnienia wad przez Sprzedającego, cała partia objęta jest roszczeniami z tytułu rękojmi. Wady, o którym mowa w niniejszym ustępie objęte są dwuletnim okresem rękojmi.
  2. Postanowienie § 7 ust. 6 (koszt przechowania nieodebranego Towaru) stosuje się odpowiednio do Towaru dostarczanego do Sprzedającego w ramach realizacji rękojmi.

W celu uchylenia wątpliwości Strony wskazują, iż intencją postanowień niniejszego paragrafu jest modyfikacja ustawowych reguł odpowiedzialności z tytułu rękojmi. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie, do odpowiedzialności z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Księgi III, Tytułu XI, Działu II kodeksu cywilnego.

§9 Ochrona prywatności

Zasady przetwarzania danych osobowych Kupujących określa Polityka Prywatności.

§10 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje z tytułu niezgodności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz Towarów umową, należy składać na adres e-mail lub adres korespondencyjny wskazane w § 1 ust. 3

 2. Z zastrzeżeniem szczególnych postanowień dot. roszczeń z tytułu rękojmi zawartych w § 8, Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, zaś gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Kupującego o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji.

 3. W reklamacji należy podać dane Kupującego umożliwiające realizację reklamacji, opis przedmiotu reklamacji, a także informację o żądaniu reklamacyjnym.

§11 Własność intelektualna

 1. Zawartość Serwisu (w szczególności nazwy, opisy oraz fotografie produktów) są przedmiotem praw własności intelektualnej (w szczególności praw ochronnych na znaki towarowe oraz majątkowych praw autorskich) Sprzedającego lub osób trzecich.
 2. Zakazane jest kopiowanie zawartości Serwisu w jakiejkolwiek części bez zgody Sprzedającego.

§12 Zmiany Regulaminu

 1. Sprzedający może dokonać zmiany Regulaminu.
 2. Nowe brzmienie Regulaminu obowiązuje w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Kupującego o nowym brzmieniu Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że Sprzedający w zawiadomieniu o zmianie Regulaminu wskazał datę późniejszą. W przypadku, gdy Kupujący nie wyraża zgody na nowe brzmienie Regulaminu, zobowiązany jest do poinformowania o tym Sprzedającego przed upływem tego terminu, co skutkuje rozwiązaniem umowy o prowadzenie Konta.
 3. Do umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie nowego brzmienia Regulaminu stosuje się jego poprzednie brzmienie.

§13 Postanowienia końcowe

 1. Sprawy sporne wynikłe na tle Regulaminu, rozpatrywane będą, wedle wyboru strony inicjującej postępowanie, przez Ultima Ratio Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie zgodnie z postanowieniami Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania lub też sądu powszechnego właściwego dla miejscowości Sulejówek w województwie mazowieckim. W przypadku nieskuteczności klauzuli arbitrażowej lub odmowy rozpoznania sprawy przez sąd arbitrażowy, właściwy będzie sąd powszechny właściwy dla miejscowości Sulejówek w województwie mazowieckim.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl